mountain range diagrams

Designs, Text and Graphics Copyright 1998, 1999 Matthias Gutfeldt.